Yoruba Language and Literature

Yorùbá Numeral Adjectives

Counting could be fun… One … Ókan Two …Méjì Three …Mẹ́ta Four …Mẹ́rin Five …Márùń Six …Mẹ́fà Seven …Méje Eight …Mẹ́jọ Nine …Mẹsàń Ten …Mẹ́wàá

Read More »
Gbemi Ibrahim

Gbemi Ibrahim

Gbemi has worked as a ghostwriter for well over ten years and counting. She is a pro in business and executive communication. More so, she has a mastery of creative writing and making a polished document out of disorganized thoughts and ideas.

Most Popular:

Yoruba Language and Literature

Yoruba Proverbs

1a. Àbíjọ ni a nmọ ìtan 1b. Physical resemblance reveals relatives 2a. Àbí ìkọ́, àkọ́ ìgbọ́, òde ni wọ́n tií nkọ́ ọgbọ́n wálé 2b. Untrained

Read More »